Politica de salvgardare a Fundației Vodafone România

Obiectiv/Risc

Această politică este concepută să prevină riscul ca Fundația să nu protejeze în mod adecvat copiii și adulții vulnerabili împotriva prejudiciilor, în calitatea acestora de beneficiari ai programelor Fundației Vodafone.

Scopul acestui document este de a descrie principiile prin care Fundația își protejează beneficiarii, precum și procesul de responsabilizare a angajaților și partenerilor Fundației.

Aplicabilitate și conformitate

Acest standard de politică se aplică Fundațiilor Vodafone și angajaților, beneficiarilor de finanțare și partenerilor de proiecte ai acestora. Nerespectarea acestei politici poate duce la retragerea finanțării, la pierderea contractelor viitoare cu Fundația Vodafone sau la măsuri disciplinare.

Cuprins

1. Standard de politică

1.1 Principii

Fundația Vodafone recunoaște că bunăstarea tuturor beneficiarilor și a comunităților în care lucrăm este de o importanță capitală. Toți cei cu care intrăm în contact în cursul activității noastre, în special copiii și adulții vulnerabili și indiferent de vârstă, dizabilitate, sex, moștenire rasială, credință religioasă, orientare sexuală sau identitate, au dreptul la o protecție egală împotriva tuturor tipurilor de vătămare sau abuzuri.

Fundația Vodafone și oricine lucrează pentru sau cu noi are responsabilitatea de a promova și proteja bunăstarea beneficiarilor în cadrul tuturor activităților pe care le întreprindem. Nu vom tolera niciun comportament abuziv sau exploatator din partea angajaților sau a oricărui alt membru implicat în derularea programelor noastre.

Fundația trebuie să evalueze orice eveniment sau activitate pe care o angajează în mod direct, din perspectiva eventualei participări a copiilor sau a persoanelor vulnerabile, și să instituie proceduri adecvate de salvgardare a acestora.

Aceste principii se aplică tuturor celor care lucrează pentru Fundația Grupului Vodafone, fie contra unei retribuții, fie pe bază de voluntariat, precum și beneficiarilor de finanțare și partenerilor de proiecte ai Fundației.

1.2 Definiții

Copil: înseamnă orice persoană sub 18 ani, indiferent de vârsta consimțământului pe orice piață locală specifică
Adult vulnerabil: orice persoană care are sau are putea avea nevoie de servicii de îngrijire comunitară, din cauză de dizabilitate, vârstă sau boală, și care este sau ar putea fi în imposibilitatea de a-și purta de grijă sau de a se proteja împotriva vătămării sau a exploatării.

2. Controale

Administratorii Fundației Vodafone locale răspund de implementarea următoarelor mecanisme de control în cadrul Fundației și de aplicarea întocmai a acestora în toate proiectele Fundației.

2.1 Mandatar de salvgardare nominalizat

Toate fundațiile trebuie să desemneze un mandatar care să fie responsabil pentru guvernare și protecție pentru a asigura răspunderea. Toate Fundațiile trebuie să desemneze un mandatar care să fie responsabil pentru guvernare și protecție pentru a asigura răspunderea. Este responsabilitatea mandatarului însărcinat de a lucra cu echipa Fundației și să se asigure că practicile de protejare sunt puse în aplicare în mod eficient. Numirea trebuie ratificată de către Consiliul de Administrație.

2.2 Evaluarea riscurilor de salvgardare

O evaluare a riscului de salvgardare trebuie făcută înainte de începerea oricărui program, pentru a identifica condițiile care ar putea provoca sau permite un prejudiciu. În cazul în care sunt identificate riscuri trebuie luate măsuri adecvate de reducere a lor. O listă de programe și parteneriate cu risc mai mare ar trebui documentată, împărtășită cu mandatarul de salvgardare și revizuită în mod regulat pentru a asigura gestionarea corespunzătoare a riscurilor.
Consiliul de administrație ar trebui să revizuiască riscurile de salvgardare cel puțin o dată pe an. Dovada discuției ar trebui documentată în procesul-verbal al seditelor Consiliului de administratie.

2.3 Conștientizarea angajaților

Toți angajații și contractorii implicați în executarea proiectelor Fundației trebuie să fie la curent cu prezenta Politică de salvgardare. Orice persoană care lucrează nesupravegheată cu copii sau cu adulți vulnerabili trebuie să beneficieze de o pregătire adecvată. Această instruire ar trebui să cuprindă, printre altele, cum se tratează tinerii și persoanele vulnerabile cu respect și demnitate și cum să se comporte atunci când sunt într-o poziție de încredere.

2.4 Parteneri și furnizori

Acordurile cu beneficiarii finanțarii, partenerii sau furnizorii care pot intra în contact cu copiii sau adulții vulnerabili trebuie să includă termeni de salvgardare specifici. Acești termeni trebuie să angajeze cealaltă parte să protejeze beneficiarii, în conformitate cu Politica de salvgardare a Fundației Vodafone. Termenii trebuie, de asemenea, să prevadă obligația celeilalte părți să raporteze orice eșec justificat în protejarea bunăstării beneficiarilor.

În plus, cealaltă parte contractantă trebuie să prezinte Fundației un exemplar din propria politică de salvgardare, pe care are obligația de a o revizui periodic, pentru a se asigura că răspunde cerințelor. Fundația va păstra politica de salvgardare elaborată de partenerii săi, în cazul în care va trebui analizată în viitor. Dacă nu au o politică proprie, trebuie să li se ceară să-și confirme angajamentul față de Politica de salvgardare a Fundației Vodafone.

Orice partener care lucrează cu beneficiari vulnerabili trebuie monitorizat pe parcursul ciclului de viață al unui proiect pentru a se asigura că își îndeplinesc angajamentele în acest domeniu. Cel puțin, orice angajat al partenerului care lucrează cu beneficiari vulnerabili ar trebui să fie instruit în mod corespunzător de către partener pentru a se asigura că știe să se comporte corespunzător și să raporteze orice suspiciune de conduită incorectă.

2.5 Consimțământ privind filmarea și fotografierea

Orice fotografiere sau filmare, ca parte a activității de comunicare a programelor Fundației Vodafone, trebuie să respecte instrucțiunile separate ale Fundației, privitoare la fotografiere și filmare. Dacă doriți să publicați orice imagine sau video a beneficiarilor, trebuie primit și păstrat acordul prealabil în scris din partea beneficiarului și părintelui sau tutorelui legal, dacă beneficiarul este un copil. Imaginile și videoclipurile, dacă sunt păstrate, trebuie stocate în siguranță pentru a se asigura că nu sunt partajate sau utilizate în alt scop decât cel pentru care a fost acordat consimțământul.

2.6 Mecanisme de raportare

Toate Fundațiile locale trebuie să dispună de un mecanism pentru angajați, parteneri de proiecte si public, de raportare a încălcărilor acestei politici de salvgardare În cazul în care organizația parteneră nu are o politica proprie de salvgardare, se obligă să respecte prezenta Politica de salvgardare a Fundației Vodafone România, aceasta fiindu-i pe deplin aplicabilă. Se poate aplica procedura Vodafone Speak Up (cod acces: vodafone), în acest scop.

Orice îngrijorare ridicată de angajați, parteneri de proiecte sau membri ai publicului trebuie raportată directorului Group Foundation.